ÇGYD Öykü Günü Bildirisi

Yönetim Kurulu, 2018 yılından itibaren, 14 Şubat Dünya Öykü Günü’nde “Çocuk ve Öykü” temalı bir bildiri yayımlamaya karar vermiştir. 1996’da Edebiyatçılar Derneği tarafından, yazar Özcan Karabulut’un önerisiyle gündeme gelen, Kasım 2003’te 69. Uluslararası P.E.N. Dünya Kongresinde onaylanan 14 Şubat Dünya Öykü Günü, bugün tüm dünyada edebiyatçılar tarafından kutlanıyor. 

ÇGYD DÜNYA ÖYKÜ GÜNÜ BİLDİRİSİ YÖNETMELİĞİ

Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 14 Şubat Dünya Öykü Günü’nde ÇGYD’nin “Çocuk ve Öykü” temalı bir bildiri yayımlayarak okuma kültürü alanındaki farkındalığı artırmaya katkı sağlamasına dair usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, ÇGYD İçtüzüğüne dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Başkan: ÇGYD Başkanını ifade eder. b) Kurul: ÇGYD Yönetim Kurulunu ifade eder.

Öykü günü bildirisi ile ilgili esaslar:

MADDE 4- (1) ÇGYD Öykü Bildirisini hazırlayacak yazar ÇGYD Yönetim Kurulunun oy çokluğu ile belirlenir. Kendisine her yılın şubat ayının başında davet gönderilir.

MADDE 4- (2) Sekreterya hizmetleri yönetim kurulu yazmanı tarafından yürütülür.

MADDE 4- (3) Ulusal ve uluslararası alanda yaptığı çalışmalar ve tescil edilmiş başarıları ile çocuk ve gençlik edebiyatımıza emek veren, yaşamını buna adayan, ÇGYD üyesi bir yazar, ÇGYD Öykü Günü Bildirisini hazırlar.

MADDE 4- (4) Bildiriyi yazma görevi verilmiş olan kişi 10 Şubat tarihine kadar yazısını yönetim kuruluna teslim eder. Bu tarihte teslim etmediği durumda kurul yedekteki bir isme aynı görevi verebilir veya kurul olarak kendi içinde bir bildiri hazırlayıp yayımlar.

MADDE 4 – (5) ÇGYD Dünya Öykü Günü bildirisi, her yılın 14 Şubat günü yayımlanarak, basın ve sosyal medya aracılığı ile paylaşılır.

MADDE 5- Bu Yönetmelik Ocak 2018’de yürürlüğe girer.

Yürütme MADDE 6- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çocuk ve Gençlik Yayınları Derneği Başkanı yürütür.