ÇGYD YILIN ONUR YAZARI

ÇGYD YILIN ONUR YAZARI

Yönetim Kurulu, 2017 yılından itibaren,  çocuk ve gençlik alanına emek vermiş, yaşamını buna adamış bir yazara “Yılın Onur Yazarı” ödülünü verecektir.

ÇGYD ONUR ÖDÜLÜ YÖNETMELİĞİ

Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, ulusal ve uluslararası alanda yaptığı çalışmalar ve tescil edilmiş başarıları ile çocuk ve gençlik edebiyatımıza emek veren, yaşamını buna adayan kişi veya kişilere, ÇGYD ONUR ÖDÜLÜ verilmesine dair usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, ÇGYD İçtüzüğüne dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Başkan: ÇGYD Başkanını ifade eder.  b) Kurul: ÇGYD Yönetim Kurulunu ifade eder.

Ödül MADDE 4- (1) ÇGYD Onur Ödülü; bir adet plaketten oluşur. (2)Plaket , ÇGYD Yönetim Kurulunca hazırlatılır,  Yönetim Kurulu tarafından imzalanır.

Ödül ile ilgili esaslar MADDE 5- (1) ÇGYD Onur Ödülü her yılın Kasım ayında yapılan İstanbul Kitap Fuarında verilir. Onur Ödülü takvimi gerektiğinde Yönetim Kurulu tarafından ayrıca belirlenebilir. (2) Daha önce ÇGYD Onur Ödülü almış olanlara tekrar ödül verilemez. (3) ÇGYD Onur Ödülüne layık görülen birden çok kişi olduğunda her birine ayrı plaket takdim edilir.  (4) ÇGYD Onur Ödülüne layık görülen kişinin vefat etmesi durumunda ödül, kanunî mirasçısına verilir. (5) ÇGYD Onur Ödülü her yıl en fazla iki kişiye verilir.

Değerlendirme Komisyonu MADDE 6- (1) Değerlendirme Komisyonu; Başkan ile Kurul üyelerinden oluşur. (2) Değerlendirme Komisyonu, Kurul Başkanı tarafından temmuz veya ağustos ayı içinde toplantıya çağırılır, oyçokluğu ile karar alır. (3) Değerlendirme Komisyonunun sekretarya hizmetleri kurulun yazmanı tarafından yürütülür.

Aday belirlenmesi ve adayın onaylanması MADDE 7- (1) ÇGYD Onur Ödülüne kişi ve kurumlarca aday gösterilemez. (2) ÇGYD Onur Ödülü adaylarının belirlenmesinde adayın başarıları, eserleri, çocuk ve gençlik edebiyatı aracılığı ile topluma fayda sağlayan faaliyetleri ile ulusal ve uluslararası alanda başarıyla çocuk ve gençlik edebiyatı alanının temsil etmesi, yaşamını çocuk ve gençlik edebiyatına adadığını göstermiş olması, derneğe üye olması koşulları aranır. (3) Kurul, adaylar arasında belirleme yaparken ilgili dalda uzman görüşüne başvurabilir. (4) Onaylanan aday/adaylar, Başkan tarafından ilan edilir. (5) Kurul adaylar arasından hiçbirini ödüle layık görmez ise o yıl ÇGYD Onur Ödülü verilmez. (6) Vefat etmiş kişiler ÇGYD Onur Ödülüne aday olarak belirlenemezler. (7) Değerlendirme Komisyonunca belirlenen adayın, daha önce başka bir kurum tarafından Onur Ödülü almış olması veya daha önce ÇGYD Onur Ödülüne aday gösterildiği halde ödüle layık görülmemiş olması ÇGYD Onur Ödülüne aday olarak belirlenmesine engel teşkil etmez. (8)Adaylık sürecinde değerlendirilen adayların isimleri, ilgili bilgi ve belgeleri gizli tutulur.

Ödül töreni MADDE 8- (1) ÇGYD Onur Ödülü, Kuruca uygun görülen usul çerçevesinde Başkanın onayı ile belirlenecek yer ve tarihte, Başkan veya Başkanvekili tarafından verilir. Ödül töreni kurulca düzenlenir.

MADDE 9- Bu Yönetmelik Ağustos 2017’de yürürlüğe girer.

Yürütme MADDE 12- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çocuk ve Gençlik Derneği Başkanı yürütür.