Tüzük

TÜZÜK

Madde 1: Derneğin adı ve merkezi:

Derneğin adı, Çocuk ve Gençlik Yayınları Derneği’dir.

Derneğin merkezi İstanbul’dur.

                             

Madde 2: Derneğin amacı ve bu amacı gerçekleştirmek için dernekçe sürdürülecek çalışma konuları ve çalışma biçimleri:

 

2.1. Derneğin amacı, nitelikli çocuk ve gençlik yayınlarının yurtiçinde ve yurtdışında ortaya çıkarılmasını ve bunların okuyucuya yaygın olarak ulaştırılmasını sağlamaktır.

2.2. Bu amacı gerçekleştirmek için dernekçe sürdürülecek çalışma konuları ve çalışma biçimleri:

2.2.1. Belirtilen amaçlara yönelik toplantılar düzenler.

2.2.2. Çağdaş, demokratik ve laik ölçütlere dayanılarak Atatürk ilke ve devrimlerini içselleştiren yayınları özenle saptayıp bu yayınların okuyucuya yaygın olarak ulaşması için sergiler açar.

2.2.3. Bu yayınları radyo, televizyon, video, film, ses bandı, fotoğraf, basın organları gibi çağdaş iletişim araçlarıyla duyurup tanıtır.

2.2.4. Yeni kurulan çocuk kütüphanelerinin kurulma aşamasında ihtiyacı olan kaynak ve etkinlik desteğini sağlar. Mevcut çocuk kütüphanelerine gerekli bilgi ve etkinlik desteğinin ulaşmasına katkıda bulunur.

2.2.5. Nitelikli çocuk ve gençlik yapıtlarının yurtdışında temsil edilmesi amacıyla merkezi İsviçre’de bulunan Uluslararası Çocuk Kitapları Kurulu IBBY’ın çalışmalarına katılır. Türkiye’de üretilen nitelikli çocuk yapıtlarının yabancı dillere çevrilmesi imkânını araştırır.

2.2.6. Çocuk ve gençlik edebiyatı yazarları ve çizerlerinin başka ülke yazar ve çizerleriyle buluşmasına, birlikte projeler üretmesine, gereğinde karşılıklı işbirliği yapılmasına ve sergilenmesine yardımcı olur.

2.2.7. Buraya kadar sayılan etkinliklere somut katkıda bulunanlarla konuya ilgi duyan öğretmenlerin, kütüphanecilerin, yazar, yayıncı ve çizerlerin, fotoğraf sanatçılarının çabalarını kolaylaştırıp geliştirerek, çocuk ve gençlik yayınları dünyasına yetkin yapıtlar kazandırmalarına yardımcı olur.

2.2.8. Gerek ülkemizdeki çocukların, gerekse yabancı ülke çocuklarının özgün yaşam ortamlarını, belirgin yaşam koşullarını ve sorunlarını işleyerek dünya çocuklarını birbirine tanıtım amaçlayan yayınları destekler. Bu tür yapıtların tanıtımını üstlenerek evrensel kültürün zenginleştirilmesine çalışır.

2.2.9. Bu amaçların gerçekleşmesi doğrultusunda yapılacak etkinliklerde uluslararası beraberlik veya işbirliğinde yarar görülen hallerde kanuni izinleri almak suretiyle aynı doğrultuda uluslararası faaliyet gösteren ve merkezi İsviçre’de bulunan IBBY kurumuna üye olabilir ve bunların faaliyetlerine katılabilir.

 

Madde 3: Dernek kurucularının ad ve soyadları, meslek veya sanatları, ikametgâhları ve faaliyetleri:

Nadir Ergin Telci: Gazeteci/TC/Germencik S. Nedim/ Bey A.7/1 Bebek-İst.

Hüseyin Fatih Erdoğan: Yayıncı/TC/Yeniçarşı C.33/2/D:4 Galatasaray-İst.

Gülten Dayıoğlu: Gazeteci, yazar/TC/Nişantaşı Ihlamur Yolu/Çatalkaya A.45/9 Teşvikiye-İstanbul

Abide Didar Can Göknil: Ressam/TC/Ayşe Sultan Korusu/No:10 Bebek-İst.

Serpil Ural: Ressam/TC/Kennedy C.35/11 06660 Ankara

Meral Alpay: Öğrt. Görv./TC/Otlukbeli Cad. 57/2 Florya-İst.

Ayla Çınaroğlu: Yazar/TC/Altunizade M.Aksoy S. Mesa Konakları B Blok D: 5 Üsküdar-İst.

 

Madde 4: Derneğe üye olma, üyelikten çıkma ve çıkarılmanın şart ve şekilleri:

4.1. Derneğe üye olma: Çocuk Yayınları Derneği’ne üye olmak; çocuk yayınlarıyla yazar, çizer, araştırmacı, kütüphaneci, editör, yayıncı, eğitimci, çevirmen, TV ve radyoda çocuk ve gençlik yayınları yapımcı ve yönetmenleriyle çocuk ve gençlik tiyatrosu sanatçıları olarak ürün vermiş olmakla ve en az dernek üyesi iki kişinin önerisi ve yönetim kurulunun kararıyla mümkündür. Üyeliğin gerçekleşmesi için yıllık ödentinin yatırılması gerekmektedir.

4.2. Üyelikten çıkma: Üyelikten çıkmak için dernek yönetim kuruluna yazılı olarak başvurmak yeterlidir.

4.3. Üyelikten çıkarılma.

4.3.1. Dernek ilkelerine aykırı davranışta bulunanlar yönetim kurulu kararıyla,

4.3.2. Üyelik aidatının üst üste iki yıl ödenmemesi halinde uygulanır.

 

Madde 5: Dernek Genel Kurulu’nun toplanma zamanı:

5.1. Dernek Genel Kurulu iki şekilde toplanır.

5.1.1. Olağan Toplantı: Dernek Genel Kurulu Olağan Toplantısı her üç yılda bir Mart ayında yapılır. Toplantı tarihi en az on beş gün önceden bildirilir.

5.1.2. Olağanüstü Toplantı: Dernek Genel Kurulu aşağıdaki şartlarda olağanüstü olarak toplanabilir. Olağanüstü toplantıda sadece gündemde bulunan maddeler görüşülür ve karara bağlanır.

5.1.2.1. Dernek Yönetim Kurulu’nun gündemi belirleyerek Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırması durumunda.

5.1.2.2. Dernek Genel Kurulu üyelerinin en az 1/5’inin bir araya gelerek Dernek Yönetim Kurulu’na, Olağanüstü Dernek Genel Kurulu Toplantısı yapılması için yazılı olarak başvurması durumunda.

 

Madde 6: Genel Kurul’un görevleri, yetkileri, oy kullanma ve karar alma usul ve şekilleri:

6.1. Genel Kurul’un görevleri ve yetkileri:

6.1.1. Genel Kurul derneğin en yüksek karar organıdır.

6.1.2. Derneğin amacına ulaşması için kurulacak komisyonlar Genel Kurul tarafından seçilir.

6.1.3. Genel Kurul ilgili komisyonun hazırlandığı dernek bütçesini onaylar.

6.1.4. Yönetim Kurulu üyelerini seçer.

6.1.5. Eski Yönetim Kurulu’nun ibrasını oylar.

6.1.6. Denetleme Kurulu’nu seçer.

6.1.7. Denetleme Kurulu’nun ibrasını onaylar.

6.1.8. Komisyonlardan veya dernek üyelerinden gelen sorunları karara bağlar.

6.1.9. İlgili komisyon tarafından hazırlanan bütçeyi kabul eder veya kabul edildiği şekliyle onaylar.

6.1.10. Tüzükte gerekli görülen değişiklikleri yapar.

6.1.11. Gerek görürse, derneğin feshedilmesi için karar verir.

6.1.12. Yönetim Kurulu’nun dernekten çıkarılmasını önerdiği üyelerin dernekten çıkarılmasını oylar.

6.1.13. Derneğin yıllık üye aidatının miktarını belirler.

6.2. Oy kullanma ve karar alma usul ve şekilleri: Genel Kurul katılan üye sayısının yarısından bir fazlasının oyuyla karar alır. Oy kullanma şekli, oylamadan önce el kaldırmak suretiyle kapalı zarf veya el kaldırmak usullerinden biri seçilerek tespit edilir. Bu seçimde de katılan üye sayısının yarısından bir fazlasının oyu aranır.

 

Madde 7: Yönetim ve Denetleme Kurulları’nın görev ve yetkileri; ne suretle seçileceği, asil ve yedek üye sayısı:

7.1. Yönetim Kurulu.

7.1.1. Görev ve yetkileri:

7.1.1.1. Derneği tüzük hükümleri ve Genel Kurul’un verdiği direktifler doğrultusunda yönetir.

7.1.1.2. Tüzükte yapılacak değişiklikleri hazırlar.

7.1.1.3. Genel Kurul tarafından kurulması kararlaştırılan komisyonların teşekkülünü sağlar, komisyon üyelerini belirler.

7.1.1.4. İlgili komisyon tarafından hazırlanıp Genel Kurul’da onaylanan bütçeyi uygular, gerekirse bütçede değişiklik yapar.

7.1.1.5. Derneği, resmi, özel her türlü daire, merci ve makam önünde temsil eder.

7.1.1.6. Dernek tüzüğüne aykırı hareket edenlerin dernekten çıkarılmasını Genel Kurul’a önerir.

7.1.1.7. Derneğin amacına ulaşabilmesi için her türlü faaliyetleri düzenler.

7.1.1.8. Dernek üyelerinin ödeyecekleri yıllık aidat miktarını Genel Kurul’a önerir.

7.1.1.9. Derneğin irtibat bürolarının kurulmasına karar verir.

7.1.2. Yönetim Kurulu Üyeleri’nin seçilmesi: Yönetim Kurulu üyeleri üç yılda bir yapılacak Genel Kurul tarafından seçilir. Yönetim Kurulu’nu oluşturan kişiler iki dönemden fazla yönetimde kalamaz. Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından seçilir. Başkan, yazman ve saymanı Yönetim Kurulu üyeleri içinden kendi seçer.

7.1.3. Asil ve Yedek Üye Sayısı: Yönetim Kurulu beş asil ve beş yedek üyeden teşekkül eder.

7.2. Denetleme Kurulu:

7.2.1. Görev ve yetkileri:

7.2.1.1. Dernek Yönetim Kurulu toplantılarına katılırlar, oy kullanamazlar.

7.2.1.2. Dernek Genel Kurulu adına, her altı ayda bir dernek hesaplarını denetlerler.

7.2.1.3. Komisyonların faaliyetlerini ve harcamalarının faaliyetleriyle orantılı olup olmadığını denetlerler.

7.2.1.4. Genel Kurul toplantısından evvel senelik raporlarını tanzim ederek, Genel Kurul’a sunarlar.

7.2.2. Denetleme Kurulu Üyeleri’nin seçilmesi: Denetleme Kurulu Üyeleri, Genel Kurul tarafından dernek üyeleri içinden seçilir. Denetleme Kurulu Üyeleri kendi içlerinden bir başkan seçerler.

7.2.3. Asil ve Yedek Üye sayısı: Denetleme Kurulu, üç asil ve üç yedek üyeden teşekkül eder.

 

Madde 8: Derneğin şubesinin bulunup bulunamayacağı, bulunacak ise şubelerin nasıl kurulacağı, görev ve yetkileriyle Dernek Genel Kurulu’nda nasıl temsil edileceği:

Derneğin şubesi yoktur. Ancak Dernek Yönetim Kurulu’nun tavsiyesi ve Dernek Genel Kurulu’nun kararıyla tüzükte gerekli değişiklikler yapılarak dernek şube açabilir.

 

Madde 8: Derneğin gelirleri:

8.1. Derneğin gelirleri şunlardır:

8.1.1. Yıllık 50 TL’den az olmamak üzere üyenin girerken kabul ettiği ödenti.

8.1.2. Kendi isteğiyle derneğe başvurarak yapılan bağışlar ve ayni yardımlar.

8.1.3. Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, eğlence, yemek, çay, gezi, konser, spor yarışması, konferans, panel vb. faaliyetlerden sağlanan gelirler.

8.1.4. Diğer gelirler.

 

Madde 9: Gelir giderlerde usul:

Dernek gelirleri alındı belgesiyle toplanabileceği gibi gelirlerin bankalar aracılığıyla toplanması halinde bankalar tarafından düzenlenen dekont, alındı belgesi yerine geçecektir. Bu nedenle bankaya yatırılan ödentiye ayrıca alındı belgesi kesilmesine gerek yoktur. Bu defterlerin belgelerin 5 yıl süreyle saklanması mecburidir. Gelirlerin alınmasında kullanılacak alındı belgesi Maliye Bakanlığı’nca bastırılır. Bu belgelerin biçimi, bastırılması, derneklere verilmesi, kullanılanların denetlenmesi ve alınacak ücret, İçişleri ve Maliye bakanlıklarınca düzenlenecek yönetmelikte belirlenir. Alındı belgesi, resmi mercilerden sağlanmadığı takdirde usulüne uygun olarak dernekçe bastırılıp, yerin en büyük mülki amirine onaylattırıldıktan sonra kullanılır. Bağış ve aidat toplayacak kişi ve kişileri, dernek yönetimi kararla belirtir ve bu karar o yerin en büyük mülki amirine tescil ettirilir. Alındı belgesinde ödeme ve bağışta bulunanın açık kimliği ve imzası bulunur.

 

Madde 10: Defter ve kayıtlar:

Dernek aşağıda yazılı defterleri tutacaktır:

10.1. Üye kayıt defteri: Derneğe girenlerin kimlikleri, derneğe giriş tarihleri, aylık veya yıllık aidatları bu deftere yazılır.

10.2. Karar defteri: Yönetim kurullarının kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı başkan ve üyelerce imzalanır.

10.3. Gelen ve giden evrak defteri: Gelen ve giden evrak tarih ve numara sırasıyla bu deftere kaydolunur. Gelen evrakın asılları, giden evrakın kopyaları dosyalarında saklanır.

10.4. Gelir ve gider defteri: Dernek namına alınan bütün paraların alındıkları ve harcanan paraların da verildikleri yerler, açık ve düzenli olarak bu defterde gösterilir.

10.5. Bütçe, kesin hesap ve bilanço defteri: Bütçe, kesin hesap ve bilançolar bu deftere işlenir.

10.6. Demirbaş defteri: Derneğe ait demirbaş eşyalar bu deftere işlenir.

Bu maddede sayılan defterlerin noterden onaylı olması zorunludur.

 

Madde 11: Derneğin feshi halinde mal varlığının tasfiye şekli:

Derneğin ne suretle olursa olsun feshi halinde mal varlığının tamamı Çocuk Esirgeme Kurumu’na devredilecektir.

 

Madde 12: Tüzük değişikliği:

Tüzük değişikliğine karar verme yetkisi Genel Kurul’undur. Tüzük değişikliği ancak gündemde yer almışsa veya hazır bulunan üyelerinden onda birinin yazılı istediği üzerine gündeme alınmışsa Genel Kurul’da görüşülebilir. Tüzük değişikliğine karar verme yeter sayısı hazır bulunan üyelerin çoğunluğudur.

 

Madde 13: İç denetim:

Denetleme Kurulu, denetleme görevini bir yılı geçmeyen aralıklarla yapar ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kurulu’na ve toplandığında Genel Kurul’a sunar.